http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Starostwo Powiatowe
Jednostki organizacyjne
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHEŁMIE
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
Dom Dziecka w Siedliszczu
Zespół Szkół w Dubience
Zespół Szkół w Siedliszczu
Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Rejowcu Fabrycznym
Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Dubience
Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Dorohusku
Przetarg nieograniczony na zadanie pn." Dostawa oleju opałowego w 2013 r. do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku
Dom Dziecka w Dubience
Zespół Szkół Publicznych im. M. Reja w Rejowcu
Powiatowy Urząd Pracy
Powiatowe służby, inspekcje i straże
Prawo lokalne
Finanse i mienie powiatu
Ogłoszenia i przetargi
Jak załatwić sprawę
Elektroniczna skrzynka podawcza
Oświadczenia majątkowe
Ochrona środowiska
Informacje nieudostępnione
Szukaj
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka
Rejestr zmian
Obieg dokumentów
--- administracja ---


 
Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Dorohusku 
Jednostki organizacyjne
 
data publikacji:  30-09-2009 | 13:40
data ostatniej modyfikacji:  26-02-2013 | 08:55
ostatnio modyfikowal: Chelm Chelm

 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dorohusku
ul. Graniczna 1, 22-175 Dorohusk
tel./fax (082) 566-10-33

Dyrektor: Bożena Kloc

Ośrodek w Dorohusku jest placówką oświatową, która stwarza możliwość edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, autyzmem oraz sprzężonymi i wielorakimi niepełnosprawnościami.

Celem oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych jest maksymalny rozwój dziecka, osiągniecie przez niego maksymalnego poziomu funkcjonowania i zaradności społecznej. Ośrodek realizuje to zadanie przez stwarzanie wychowankom jak najlepszych warunków nauczania i wychowania w oparciu o wzajemny szacunek oraz wartości moralne przy współpracy rodziców i osób życzliwych dzieciom niepełnosprawnym. Kształcenie w Ośrodku ma na celu, by edukacja uczniów otworzyła Im drzwi do samodzielności i odpowiedzialności, a przez to do integracji z innymi ludźmi oraz otaczającym Ich światem.

W Ośrodku funkcjonują:

  • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka,
  • Oddział Przedszkolny,
  • Szkoła Podstawowa,
  • Gimnazjum,
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
  • Internat.

W celu zapewnienia dziecku wszechstronnych oddziaływań edukacyjno – terapeutycznych Ośrodek prowadzi zajęcia logopedyczne, AAC, fizjoterapię, arteterapię, muzykoterapię, gimnastykę korekcyjną, zajęcia na basenie, kompensacyjno-wyrównawcze, pracę z dzieckiem autystycznym, trening EEG Biofeedback.

W 2005 roku odbył się generalny remont całego budynku, dzięki czemu zajęcia odbywają się w pięknych nowocześnie wyposażonych specjalistycznych gabinetach: medycznym, psychologicznym, rehabilitacyjnym, logopedycznym oraz w pracowniach: 2 komputerowych ze stałym dostępem do Internetu, gospodarstwa domowego, technicznej, ceramiki, tkactwa, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Pomieszczenia wyposażone są w atrakcyjne pomoce dydaktyczne, oprogramowanie, nowoczesny sprzęt, spełniający europejskie standardy. Placówka posiada monitoring zapewniający bezpieczeństwo dziecka w budynku i poza nim. W większości sal lekcyjnych oraz w sypialniach znajduje się sprzęt audiowizualny umożliwiający wzbogacanie procesu dydaktycznego oraz zapewniający wychowankom korzystanie z ciekawych programów edukacyjnych i rozrywkowych.

Ze względu na specyfikę zajęcia z dziećmi prowadzone są w małych 6-8 osobowych zespołach, a dla dziecka ze sprzężoną niepełnoprawnością zapewniona jest dodatkowa pomoc asystenta nauczyciela. Programy nauczania, metody oraz formy pracy dostosowane są do potrzeb i możliwości psychomotorycznych dziecka, uwzględniając jego poziom intelektualny, sprawność motoryczną, jak też różne tempo pracy. Dlatego też, na wniosek rodziców możliwe jest wydłużenie nauki na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok, w celu wyrównania szans rozwojowych.

W Ośrodku funkcjonuje Internat, który w okresie nauki szkolnej dla wielu wychowanków staje się drugim domem i zapewnia im prawidłowe warunki do rozwoju psychofizycznego. Obecnie w internacie mieszka 46 wychowanków, przydzielonych do 7 grup wychowawczych. Zakwaterowanie w internacie jest bezpłatne. Uczniowie mają możliwość korzystania z opieki medycznej. Dla wychowanków Ośrodka organizowane są różne formy zajęć pozalekcyjnych w kołach zainteresowań: muzycznym, plastycznym, komputerowym, sportowym, kulinarnym. Prężnie działa w Ośrodku drużyna harcerska Nieprzetartego Szlaku im. M.Kopernika oraz grupa teatralna AZUMI, osiągająca sukcesy na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy inicjuje i współorganizuje wiele działań na rzecz swoich wychowanków, ich rodzin, integracji ze środowiskiem społecznym. Prowadzone są integracyjne akcje, konkursy, imprezy o zasięgu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Ośrodek poprzez realizację różnorodnych programów podnosi jakość kształcenia i wychowania, wykorzystując aktywizujące metody pracy z dzieckiem. Działalność Ośrodka wspiera funkcjonujące w placówce Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”, zrzeszające rodziców, nauczycieli i ludzi dobrej woli. Przyjazna i pełna akceptacji atmosfera panująca w Placówce zapewnia wychowankom poczucie bezpieczeństwa i możliwość wszechstronnego rozwoju.

 
 


Interaktywna Polska